Bjarne Håkon Hansen og hans sekretær Rieber-Mohn

Ny utlendingslov er under utarbeidelse. Skulle ha vært ferdig innen utgangen av dette året, men har blitt utsatt til månedsskifte februar/mars 2007. En av grunnene til denne forsinkelsen akkurat nå: den storslagne regjeringen med Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen og statssekretær Libe Rieber-Mohn blir ikke enige om hvordan de skal bekjempe tvangsekteskap på en best mulig måte. Etter å ha lest høringsnotatet er jeg hellig overbevist om at Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har fått stor hjelp av blant annet sosiolog Anja Bredal og samfunnsaktivisten Hege Storhaug. Noe som kommer meget godt frem hvis du har lest bøkene til Bredal og Storhaug (jeg er fremdels ikke ferdig med Storhaugs bok).


Hva høringsnotatet går ut på:

Alternativ 1: heve aldersgrensen til 21 år ved inngåelse av ekteskap med en utenlandsk borger; begge parter må være 21år

Alternativ 2: A1 + aktiv samfunnsdeltakelse i form av "integreringsfremkallende" arbeid eller høyeregradsstudier i de siste tre årene før ekteskapsinngåelse. Lov å være på tomåneders ferie i utlandet hvert år.

Alternativ 3: A1 + A2 + tilknytningskrav: du kan ikke bli boende i Norge sammen med din partner hvis din utenlandske partner kan vise til at vedkommende overgår deg i tilhørighet til et annet land.

Raskt oppsummert: aldersgrense med vilkår og noe annet hvis din kommende partner ikke kommer fra anerkjente europeiske land. Det kommer også klart frem i høringsnotatet at de som skulle finne på å skaffe seg barn og tro at dette er en måte å få innpass til riket, for tro om igjen og helst i utlandet. Det er ikke en menneskerett at barnet må bo i Norge!

Med andre ord:A2 og A3 opphører etter passert 28år og innvandring og forplantning blant de som involverer seg med utlendinger kontrolleres.


Og dette skal altså bekjempe tvangsekteskap. Hmmm .......


Tirsdag 24. oktober var det spørrerunde i forbindelse med dette høringsnotatet.
Innledningsvis sa BHH minst tre ganger at han er oppriktig ute etter alternative forslag som ikke trengte å ta utgangspunkt i noen av disse tre forslagene.

BHH: - Har dere noen andre løsningsforslag, skriv det ned og send det til oss
Hvis dere støtter disse alternativene og samtidig peker på hvilke unntak som vi bør ta hensyn til, blir det nok ikke mye diskusjon oss i mellom
,

sier BHH mens han ser på den spinkle snurpemunndamen med de hevede skuldrene (LRM)
og forsetter:
- Hvis dere derimot skulle komme opp med løsningsalternativer som er utenfor det som er oppført i høringsnotatet, blir det nok diskusjoner enkelte steder, men de skal jeg ta meg av

BHH ser atter på LRM.

Jeg tror på BHH i dette tilfellet. Han har faktisk greid å si på TV mens han var på tur i Pakistan med LRM at han ikke skjønner seg på dette problemet fullt ut og synes det er vanskelig.
Det kan ikke være greit å være statsråd uten samme faglige kompetanse som sine statssekretærer. Mon tro om BHH endelig har erfart at utdannelse faktisk gir deg et maktredskap som kun kan bekjempes med liknende kompetanse og ikke bare en tittel og ymse. Med mindre du er meget godt økonomisk bemidlet. Den tidligere Bølerdamen er nok en hard nøtt for BHH.

Du kan jo prøve å lese høringsnotatet selv og se om du klarer å løsrive deg fra den suggererende kraften som ligger i de ord og begreper som utspiller seg foran dine øyner. Språket passer nok LRM bedre enn BHH.

LRM innledet møte på følgende vis:

LRM: - Dette er bedre enn det danske alternativet. Danskene vektlegger antall år og ikke alder. I Norge blir det i det minste mulig å inngå ekteskap og bosette seg her etter passert 28år. I Danmark derimot kan det hende at du ikke kan få din ektefelle og dine barn til landet selv om du har passert 70 eller 80år.


Mitt inntrykk:

BHH er i sterk tvil men greier ikke å uttrykke seg på en slik måte at LRM og velgerne + Frp blir tilfredstilte.
LRM meget for A3 og 28 års aldersgrense.


Hvordan denne spørrerunden foregikk for de av dere som ikke var der eller har vært med på noe sådant:
De inviterte setter seg pent ned.
Departementet har egne observatører, vakter og fotograf til stede.
Statsråd og sekretær entrer rommet - finner sine plasser og setter i gang.
BHH formaner om at dette er en spørrerunde:

BHH: - Dette er enn glimrende anledning til å oppklare eventuelle misforståelser, få svar på spørsmål rundt det "tekniske" i notatet. Ingen kommentarer i denne omgang. Disse sendes skriftelig til departementet innen 24.november i år.


Kort kommentar til høringsfristen: høringsnotatet ble sendt ut torsdag 12.oktober, spørrerunden var tirsdag 24.oktober og endelig svar er 24.november. Det forventes med andre ord at de som har lyst til å bruke tiden på å kommentere egentlig bør slippe alt de har i hendene for å konsentrere seg om dette. Egentlit bør alle høringsinstanser sponses med en fulltidsansatt som kun har ansvar for å konsentrere seg om slike notater og arbeidet rundt slike uttalelser. Nok om det.

 


BHH forteller at journalistene har ikke blitt invitert
denne gangen da han vil bruke tid sammen med høringsinstansene i fred og ro.
Så snill du er BHH.
Men dette stemte ikke helt. Etter møtet kom det en journalist fra Klassekampen og fisket etter intervjuobjekter. Det var med andre ord i vertfall minst en journalist til stede BHH, og jeg tror ikke vedkommende var der uten tillatelse.På sett og vis var BHH grei; jeg fikk stilt de spørsmålene jeg ville. Men kan ikke si at jeg fikk svar på alt. Jeg lærte også hva "integreringsfremkallende arbeid" er. Ikke av BHH men LRM:

LRM: - Et dansk konsept. Finnes ikke på norsk.
I: - Men dere har jo satt dere inn i danske forhold og tatt utgangspunkt i hva danskene har gjort og gjør. Dette må vel innebære at dere også vet hva de danske konseptene innehar av betydning?
LRM: - Det finnes ikke på norsk. Begrepet er dansk.
I: Vel jeg kan da ikke kommentere et skriv hvor jeg ikke blir opplyst om begrepers betydning. Beklager at min dansk er så dårlig, men dere må vel kunne opplyse meg om dette?
LRM: - Vel alle skjønner vel hva det betyr.
I: - Nei, jeg har aldri hørt dette utrykket før og må ærlig innrømme at jeg med sikkerhet ikke vet hva dere legger i dette begrepet.
LRM: - For å si det sånn: det er ikke det samme som å drive en kebabsjappe!
I: - Hva er det da?
LRM: - Være lege, lærer eller for eksempel SFO-leder.
I: - Ok, takk. Nå vet jeg det.

Mitt hodet der og da sa meg at Regjeringen trolig legger opp til en storstilt arbeidsinnvandring med fokus på de av utlendingene som har høyere utdannelse. Ved å fokusere på denne gruppen kan de nærmest ubemerket behandle de uten høyere utdannelse slik det måtte passe markedet. Hvorfor er ikke du vellykket når andre har greid det?


Det var et interessant møte. Det sivile samfunn fikk endelig mulighet til å stille direkte spørsmål om det tekniske rundt lovforslaget Bondevikregjeringen sa ville foreligge til behandling i Stortinget høsten 2005. Denne deadlinen ble ikke overholdt og fristen ble forskjøvet til høsten 2006. Den nye regjeringen greide ikke å overholde denne tidsfristen og har som tidligere nevnt gitt seg selv en ny deadline nemlig våren 2007 (for å snakke i studentterminologi).


Alternative forslag:

I: - Hva skjer med de alternative løsningsforslagene. Vil de bli distribuert til alle høringsinstansene?
BHH: - Vi vil gå gjennom det dere sender før den endelige loven foreligger.
I: - Hvordan vet jeg at våre forslag tas i betraktning på en seriøs måte- at de vil bli lest og grundig vurdert hvis ikke andre får vite om de - vil forslagene bli sendt til de andre?
BHH: - Norsk lov blir til ved at høringsinstansene får uttalt seg. Kommer det frem opplysninger som tilsier at de alternativene som foreligger er gode nok, holder vi oss til det beste alternativet. Kommer det derimot frem opplysninger som tilsier at våre opprinnelige forslag ikke er forsvarlige, vil loven foreligge uten de alternativene som her er fremmet. Det er slik norsk lov blir til.
I: - Jeg vet hvordan norsk lov blir til, men vil ikke de alternative løsningsforslagene bli lest av alle høringsinstansene - går det ikke an å vidreformidle nye forslag til alle involverte parter?
BHH: - Alle høringsuttalelsene vil bli vurdert hvis de er løsningsorienterte.

Der stoppet BHH og LRM overtok.

 


Jeg vet hvordan norske lover blir til
og jeg vet at politikk er et spill om makt og det å bli hørt. Til BHH og andre: jeg vet det ikke er nok å delta på slike spørrerunder og oppfølgende høringsrunder. Lobbyvirksomhet må også til. I forkant har selvsagt jeg og mine kollegaer snakket med andre instanser om hva vi mener bør gjøres. Noen av disse forslage har blitt gjengitt i Klasse Kampen mandag 23.oktober hvor AUF presenterer sine alternative tiltak. Jeg kan fortelle med en gang at de tiltakene som journalisten på en meget lettfattelig måte har gjengitt er forslag AUF ikke har hentet fra løse luften. Lobbyvirksomhet må til i politikkens verden. Ellers blir du aldri hørt. Det er tidkrevende og hardt, og til tider meget psykisk nedbrytende, men det må til.Alt for mange vil rammes av lovverket?

Et av de andre spørsmål som ble stilt under spørrerunden:

NN: - I notatet står det at 5% av ekteskapene blant etniske minoriteter i Norge inngås av personer under 21år. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser i tillegg at tendensen blant minoritetene er å utsette ekteskapsinngåelse til de har oppnådd en høyere alder. Med andre ord gifter denne gruppen seg senere enn sine mødre. Har dere vurdert at denne loven er litt i overkant med tanke på at den vil ramme langt flere enn de som utsettes for tvangsekteskap eller er i fare for å bli det?
LRM: - Hvor står det 5% - det står da vel ikke 5% noen steder - hvor har du det tallet fra?
NN: - Det står her.
LRM: - Hvis du har noen kommentarer, må du sende det inn skriftelig.På tide med lunsj?

Etter underkanten av en times tid skyver BHH stolen han sitter på bort fra bordet og sier:
- Nå vil jeg gå
Han irettesetter seg selv og sier:
 - Nå må jeg gå - mens han ser på LRM.

Mon tro hva Sigmund Freud hadde å si om en slik forsnakkelse.
Jeg ser på klokken. Det er lunsjtider; 11:30.


Inside info om AID:

NN: - Alle som jobber her trives. Det er sjeldent noen slutter. Vi har det veldig hyggelig og sosialt her. Alle spiser lunsj sammen og det er alltid noe å finne på etter arbeidstid. Med mindre vi ikke er i bygget, spiser vi sammen uansett. Jeg vet ikke om andre departementer hvor alle spiser lunsj sammen. Det er helt unikt her.


Å dele mat sammen er noe som binder mennesker, jeg vet. Kanskje regjeringen bør invitere folket oftere til lunsj?

BHH gikk kanskje ikke for å lunsje, men jeg vet med meg selv at jeg hadde gjort det hvis jeg var han. Magen min var helt skrapt. Rakk ikke frokost før møtet. Det eneste som var av servering, var isvann plassert ved inngangspartiet.LRM ble igjen.

 

Hun fikk et spørsmål som BHH også fikk. Dette spørsmålet ble prøvd stilt tre ganger i ulik språkdrakt. Essensen var den samme alle tre gangene:


NN: - Hvor blir det av tvangsekteskapssaker i alt dette? Hvis folk finner på å være i utlandet mer enn to måneder i løpet av ett år, må de begynne å telle på nytt med tanke på de obligatoriske tre sammenhengende årene. Hvis det stilles krav til spesielle yrker og standardiserte språktester, kan det jo hende folk bruker tid på å gå arbeidsledige eller oppnå de fastsatte kravene til testene før de kan begynne å telle de tre obligatoriske årene. Med andre ord så legges det opptil at mennesker ikke skal kunne bo sammen med sine familier her i landet før de har fylt 28år.

 

Svar fra BHH og LRM alle gangene:

- Har du kommentarer, skriv de ned og send det til oss.

 


Babyboom:


Et spørsmål LRM valgte å følge opp, som egentlig ikke var av teknisk art men en kommentar og forsvarstale for A3 med 28års aldersgrense:


Anja Bredal: - Det kan jo skje at jentene blir tvunget til å bli gravide og føde barn kanskje med flere ulike menn. Slik praksisen er i dag, er dette en enkel måte å få mennene til landet på. For å hindre en slik tilgang til landet, må det være riktig å ikke la det gå automatikk i at barn tilsier henting av barnefar til Norge.

LRM: - Ja, dette er blant annet grunnen til at barn automatisk ikke skal kunne bo i Norge bare fordi en av foreldrene er her. Det kan hende de vil få det bedre i utlandet hvor de har flere slektninger rundt seg enn her.


 

Hersketeknikker gjøres synlige

Det var slike kommentarer LRM valgte å følge opp etter at BHH forlot scenen. Jeg kunne ikke dy meg. Jeg nektet meg selv i å være en del av en forsamling som stilletiende lot en dame usynliggjøre så mange mennesker. Da det ble gjort tegn til at møtet var over, spurte jeg om å få en siste replikk. LRM lot meg få ordet mens hun samlet papirene sine.


I: - Jeg har nå sittet og observert det som har foregått her og det jeg sitter igjen med er at det har forgått en systematisk utvelgelse av hvilke såkalte spørsmål, eller rettere sagt kommentarer du har valgt å følge opp. Det er meget påfallende at de kommentarer som er til støtte for det strengeste alternativet har blitt fulgt opp fra din side. Du har vært mer enn villig til å utbrodere skrekkscenarier. Andre kommentarer har blitt avvist med henvisning til at dette er en spørrerunde og ikke høringsrunde og at vedkommende må sende inn sine kommentarer skriftlig til dere. Jeg må bare få sagt at jeg synes det er meget ufint av deg å utøve en slik hersketeknikk. Det er ikke passende å behandle mennesker på denne måten. Tar du deg tid til en bør du ikke avfeie en annen bare fordi det ikke støtter oppunder lovforslagene.

 


Kort oppsummert:
LRM var ikke forbredt på en slik irettesettelse og prøvde å bedyre sin uskyld, noe som ikke lot seg gjøre.Spørrerunden var over. Jeg var vitne til at en forsamling hadde sittet i over tre timer og latt en kvinne overkjøre mennesker, ikke bare de tilstedeværende men andre, ut i fra bilder hun har i hodet sitt om hvordan mennesker prøver å utnytte den norske stat og ”nordmenn” til enhver tid.
Vi må alle være villig til å gi opp deler av vår frihet for å beskytte landet og oss selv mot kriminell snyltere.

Vi unnes å dra på ferie for to måneder i løpet av ett år uten å miste tilknytning til riket. Det er det LRM og hennes støttespillere unner oss. De sammen menneskene prøver å få oss inn på en retorikk som har sitt utspring i at andre mennesker er dårligere og laverestilte vesener som ikke bør unnes annet enn å slave for oss. Vi selv skal kunne boltre oss i livets goder. De andre skal være glade for at vi i det hele tatt overveier universelle menneskelige verdier og rettigheter.Hvem er vi og hvem er de andre? Vet du ikke hvor fort du kan gå fra å være en del av vi-fellesskapet til å bli en av de andre og dermed ha tilhørighet til fiendens gruppe? Du trenger å bare dra på ferie i mer enn to måneder i løpet av ett år for å merke hvordan de andre behandles hvis A3 innføres.

 

Det var en trist Inanna som forlot departementets bygg den dagen med nye ideer i hodet.

 

Det er sterke destruktive krefter i virksomhet som er gjennomsyret av frykt og en enorm tor på knapphetsteorier.


Hvorfor er så mange mennesker redde for at det ikke er plass til oss alle på denne kloden?

 

Kommentarer:
Postet av: Teide

Dette høres jo helt sykt ut. Endelig godt du var der, fordi noen ting MÅ bare sies! Inspirerende og befriende at der er folk som du som står opp og stiller "demokratiet" mot veggen, og fremfører innvendigner mot tåpelige forslag når vi andre er opptatt med oss selv.

26.10.2006 @ 18:43
URL: http://teide.blogg.no
Postet av: Inanna

Mye av det som foregår i politikkens verden er dessverre veldig sykt. Det som er enda verre er at mange journalister glemmer å stille de riktige spørsmålene. Men vi gjør alle vårt uasett hva det er, og jeg er sikker på at du gjør ditt slik bare du kan :)

26.10.2006 @ 21:15
URL: http://inanna.blogg.no
Postet av: Tiqui

En utrolig viktig og samfunnsnyttig beskrivelse, Inanna! Man har sikkert en formening om formelle fremgangsmåter i byråkratiet og lovproduksjonen, men det er jo ikke overraskende at det også her spilles et sosialt spill som har store konsekvenser for mange mennesker!

29.10.2006 @ 11:04
URL: http://tiqui.blogg.no
Postet av: Sexy Sadie

Kanskje er det ufint av dem, men jeg undrer meg på hvorfor de ikke kan finne ektefeller til sine barn blandt de som allerede er her i landet.

29.10.2006 @ 13:19
URL: http://sexysadie.norblogg.net
Postet av: lorenz

Takk for innlegget. Ikke mye demokrati her, ser det ut til. Er litt overrasket over din beskrivelse av Anja Bredals posisjon. Hittil har hun alltid vært mot aldersgrensen og andre FrP-inspirerte tiltak, se bl.a. i Dagsavisen Krafttak mot tvangsekteskap

Postet av: Inanna

Hei Lorenz:) går det bra med deg? Endelig fant du meg, du også - ikke verst. Vel, det med Bredal så er det gledelig at hun også har kommet frem til flere av de samme forslagene som har vært ytret av undertegnede og andre innad i miljøet ved ulike anledninger hvor Bredal også har vært tilstede. Jo flere som står sammen, jo sterkere er vi.Men dermed er det ikke sagt at mye av det hun har skrevet i blant annet boken : "Vi er jo en familie..." (2006)ikke tillater en anvendelse av hennes forskningsresultater i innvandringsregulerende sammenheng. Hun kan selvsagt ikke noe for hvordan hennes utsagn anvendes, men måten hun presenterer sitt stoff og flere av hennes formuleringer tilsier at de grunnleggende prinsippene hun støtter seg på ikke alltid er så "rene". Tips angående hva jeg her mener:Peter Wade: Race, Nature and Culture. An anthropological perspective, 2002. London : Pluto Press. Da jeg leste høringsnotatet minnet det meg sterkt om enkelte ting jeg hadde lest i Bredals bok. Men det dukket selvsagt også opp andre navn i hodet mitt. Vi kan sikkert treffes over en kaffe eller annet og diskutere dette nærmere når anledningen skulle by seg. Det er bare å ringe.Jeg lurer fælt på hvor Bredals tanker om at Norge skal nærmest bli overbefolket av gravide kvinner stammer fra. Ut i fra min viten henger slik retorikk sammen med en sjanger innen akademia som har store mørke sider og som det ikke alltid undervises eksplisitt i på UiO.

29.10.2006 @ 23:56
URL: http://inanna.blogg.no
Postet av: Inanna

Hei Tiqui. Det er som vi antropologer allerede vet: backstage er mer interessant sted å være enn på selve scenen. Det er der de viktigste tingene utspilles og det er der endringene eventuelt må skje.Og takk for all oppmerksomheten - kos at min fødselshjelper ikke lar meg sveve i det store "intet" mutters alene :)

30.10.2006 @ 00:09
Postet av: Inanna

Sexy Sadie:Jeg har da ingen rett til å fortelle din mor og far at de skal finne en mann til deg her i Norge eller fra plassen hvor du er oppvokst - har jeg vel? Og ikke har jeg rett til å fortelle deg det samme - har jeg vel? Du synes kanskje det er ok å ofre enkelte til flertallets beste? Jeg er ikke av samme oppfatning. Som menneske har jeg enda ikke opphøyd meg selv til å være et vesen som innehar alle svar og den absolutte sannhet. Det går an å leve på ulik vis uten å skade hverandre og uten å bli grønn av misunnelse og krepere av potensielle utfall og dermed mulige fremtidige bekymringer.

30.10.2006 @ 00:20
Postet av: lorenz

Hei igjen og takk for sist! Det var forresten først etter at jeg hadde skrevet kommentaren at jeg fant ut hvem du er... (profilen er jo avslørende hehe ... og så selvfølgelig de eldre innleggene...) - fant deg via Tiquis anbefaling. Snakkes!

Postet av: Sexy Sadie

Inanna: Du forstod meg visst ikke, jeg er i mot arrangerte ekteskap som kulturelt konsept totalt, og hvis foreldre som gjerne vil velge ektefelle til sine barn og vil deres barn beste; hvorfor velger de ikke en av samme bakgrunn, nemlig en som er vokst opp her i landet? Jeg tror arrangerte ekteskap mye godt er på hell ute i den store verden, fordi utdannede unge menn forstår at det her ikke blir gjort ut i fra deres beste.

30.10.2006 @ 12:22
URL: http://sexysadie.norblogg.net
Postet av: Inanna

Sexy Sadie:Din første kommentar var ikke til å ta feil av.Jeg skal gjøre mitt beste for å svare deg seriøst:Arrangert ekteskap kan du være så mye i mot som du vil, det er ikke opp til meg. Men ikke tro at det er på vei ut. Da har du en mer snever definisjon av arrangert ekteskap enn det jeg har. Denne formen for ekteskapsinngåelse kan sies å ha fått nye former - se bare på alle de kontaktbyråene og instansene som finnes som faktisk formidler møter med mennesker som er ute etter en partner. Er det opp til deg og meg og bestemme hvem som har rett til å formidle bekjentskaper som kan resultere i ekteskap. Hvorfor er matchmakerbyråer eller TVselskaper og programledere bedre egnet enn foreldre ? og har ikke alle sine såkalte baktanker. Ikke tro at slike byråer i utgangspunkter er ute etter annet enn pengene dine eller til sine brukere. Foreldrene kan tiltenkes andre motiver enn bare økonomi og innvandring.Inngåelse av arrangert ekteskap henger absolutt ikke sammen med bare faktorer som kjønn, utdannelse eller klassetilhørighet. Det er mer komplekst enn som så. ?Samme bakgrunn?:Hva du legger i dette konseptet er nok ikke alle enige om. Ut i fra det du skriver ser det ut til at tilknytning til land er avgjørende for deg, men det trenger absolutt ikke være slik for alle. Likhet og tiltrekningsfaktorer er heldigvis basert på mye annet også.Jeg er i mot tvangsekteskap men mener dette ikke har noe med innvandringspolitikk å gjøre men likestillingspolitikk. I innlegget mitt har jeg ikke satt fokuset på tvangsekteskap overhodet. Poenget var å illustrere hvordan deler av maktapparatet går frem og hvordan divergerende syn systematisk kan usynliggjøres i en viktig sammenheng uten at flertallet reagerer; vi er meget bundet opp av de konvensjonene som eksisterer rundt oss uansett hvor opplyste vi er.

30.10.2006 @ 15:22
Postet av: Sexy Sadie

Hvordan linker du tvangsekteskap mot likestillingspolitikk?At Magne fra Hallingdal skal ha like mye rett til å ekte Magda fra Filipinne som Yasmin fra Grønland/Oslo skal få ekte Ali fra Pakistan??

30.10.2006 @ 20:24
URL: http://sexysadie.norblogg.net
Postet av: Inanna

Hei Sexy Sadie:Uff, vel ja, det også. Men det var ikke akkurat det jeg tenkte på. Du skjønner det at tvangsekteskap handler om vold, både psykisk og fysisk i de fleste tilfeller. I tillegg handler det om undertrykkelse - det å bli undertrykt og det å undertrykke. Det handler om maktrelasjoner og misbruk av makt. Det handler om å ikke kunne greie å formidle sine ønsker eller det å ikke ha evnen til å respektere andre sine ønsker som er divergerende med egne ønsker. Det handler om mennesker som ikke vet hva de skal gjøre når de møter overgripere og det handler om mennesker som utnytter sitasjonen som utspilles gjennom at aktører er relativt handlingslammede. Det handler om mennesker som ikke respektere andre mennesker sine grenser. Det handler om likestilling og likeverd på tvers av blant annet alder, kjønn, generasjoner og livdsutfoldelse.Det handler om mangt og mer enn hva jeg her har formulert.

31.10.2006 @ 01:25
Postet av: Asmaan

Hei,Først av alt må jeg kommentere din overblikk over situasjonen samt gjengivelse av dialogen med BBH&LRM. Det er utrolig bra at enkelte mennesker både følger såpass godt med og kan gjengi dette til resten av folket. Håper derfor at du fortsetter med det gode arbeidet. HÅper det inspirerer andre til det samme:)Jeg er ikke en av de som har fulgt med mye rundt dette temaet, men har noen spm?*Kan noen forklare meg hvorfor ikke tema "straff" er tatt med ved utøvelse av tvangsekteskap?Eller er det kanskje det?Straffen bør jo økes eks. at man får lenger fengelsstraff eller at man blir utvist fra landet osv. Dette hadde jo gitt en markert og klar beskjed om hva Norge ønsker innen dette feltet og hvordan man ser på tvangsekteskap?*Personlig synes jeg de forslagene som har kommet inn ikke er gode nok.Hva mener andre om dette og kan de som er på bloggen her komme med konkrete forslag som de kan forklare samtidig slik at man ikke misforstår hvorfor forslaget har kommet opp og hvordan denne skal utøves slik at tvangsekteskap opphører.Forslag fra meg innen forskjellige felt:*Streng og obligatorisk norskopplæring minst 800 timer.*Alle bryllup i utland anses som ugyldig såfremt den norske og den utenlandske parten ikke har vært på intervju hos politiet i lokalområdet (utland/lokal)*Aldersgrense satt til 23 år. I sammenheng med generelt i Norge, kan man se tendens til at man gifter seg sent i Norge. Det bør derfor ikke være stor konsekvens. Det bør ellers være mulig å være samboer fra alder av 21 år.*Streng straff: Familimedlemmer i både Norge og utland (samarbeid med utenlandsk politi) bør få streng straff hvis tvangsekteskap forekommer. Hvis rettsaken starter og den som er giftet bort endrer mening bør politiet undersøke saken nøyere siden det ofte forekommer grunnet trusler osv.*større utredning samt samarbeid med religiøse ledere og studenter fra høyskoler/universiteter - da disse ofte enten er personer som man har stor respekt til eller man følger deres råd. Studente bør være med på dette fordi de er viktige for fremtiden og hvordan den skal se ut for utenlandske personer. Hvis man endrer deres syn vil man bli kvitt dette problemet mye tidligere enn ellers tror jeg.Jeg vet dette ikke er et forum men en blogg, men jeg ble mer eller mindre revet med etter å ha lest resterende kommentarer.Ber derfor om unnskyldning hvis jeg på noen måte skulle tråkke noen på tærne...:(Lykke til videre med det gode arbeidet.:)

31.10.2006 @ 09:48
Postet av: Inanna

Hei Asmaan.(og andre)Fint at du lar deg engasjere. Du har ganske mange spørsmål her - skal prøve å svare på de fleste så godt som mulig. Men du skal vite at enkelte av de saksforhold du berører er meget omfattende og det vil sikkert ta flere innlegg for å svare utfyllende :)A:*Kan noen forklare meg hvorfor ikke tema "straff" er tatt med ved utøvelse av tvangsekteskap?Eller er det kanskje det?Straffen bør jo økes eks. at man får lenger fengelsstraff eller at man blir utvist fra landet osv. Dette hadde jo gitt en markert og klar beskjed om hva Norge ønsker innen dette feltet og hvordan man ser på tvangsekteskap?I: - Det finnes allerede en lov som tilsier at ekteskapsinngåelse på ufrivillig grunnlag er forbudt og dette innebærer selvsagt at det da finnes ulike straffetiltak mot eventuelle brudd.Se Norsk Lovdata og "Lov om ekteskap"http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-19910704-047.html&emne=ekteskapsloven&&Jeg vet også at det er opptil politiet å ta ut påtale hvis det er vold med i bilde. Det vil si at politiet har fullmakt til å utvise skjønn og dermed vurdere om ulike tilfeller skal anses som voldssaker eller ikke. I tillegg er psykisk vold sidestilt med fysisk vold i dette landet. Det jeg prøver å komme frem til, er at lover og straffemål eksisterer innen dette feltet. Det er bare å sette i gang å anvende det som allerede eksisterer.Når det er sagt må jeg nesten legge til at jeg har mistanke om at dette ikke gjøres i alle tilfeller da apparatet rundt ikke er helt i boks. Det er meget dårlig koordinering mellom de ulike sektorene i dette samfunnet som har i oppgave å bistå mennesker som trenger hjelp av en eller annen slag og hvor problemstillingen ikke omfatter kun en sak, men henger sammen med andre saksforhold; en sammensatt problemstilling.A: *Personlig synes jeg de forslagene som har kommet inn ikke er gode nok (...) Forslag fra meg innen forskjellige felt:*Streng og obligatorisk norskopplæring minst 800 timer.I: - Til dette må jeg si at språk tilegnes best uten trusler og tvang.A: *Alle bryllup i utland anses som ugyldig såfremt den norske og den utenlandske parten ikke har vært på intervju hos politiet i lokalområdet (utland/lokal)I: - Dette praktiseres ved flere utenriksstasjoner allerede - gjelder vel å systematisere det.A: *Aldersgrense satt til 23 år. I sammenheng med generelt i Norge, kan man se tendens til at man gifter seg sent i Norge. Det bør derfor ikke være stor konsekvens. Det bør ellers være mulig å være samboer fra alder av 21 år.I: - Dette kan du få mene hva du vil om; en mening og alle har vi være egne meninger om ulike saksforhold.A: *Streng straff: Familiemedlemmer i både Norge og utland (samarbeid med utenlandsk politi) bør få streng straff hvis tvangsekteskap forekommer.I: - Det er opptil påtalemyndighetene å bedrive bevisførsel - loven finnes - bare å sette i gang å anvende den hyppigere?A: Hvis rettsaken starter og den som er giftet bort endrer mening bør politiet undersøke saken nøyere siden det ofte forekommer grunnet trusler osv.I: - Dette er allerede mulig og alltid vært mulig - selv uten rettssak. Holder med å fylle ut separasjonspairer så kommer utlendingsmyndighetene hvis det er en utlending med i bildet. Dette blir dessverre misbrukt av flere norske borgere og fører til at utenlandske borgere ofte havner i en fryktlig livssituasjon.Denne problemstillingen kalles for "3-års reglen" innad i miljøet. For omfattende til at jeg kan utbrodere det her.A: *større utredning samt samarbeid med religiøse ledere og studenter fra høyskoler/universiteter ?I: - Dette har allerede blitt foreslått, men av en eller annen grunn tar samarbeid lang tid. Det er stor uenighet angående hvilke aktører som skal innlemmes og under hvilke premisser osv.A: "... da disse ofte enten er personer som man har stor respekt til eller man følger deres råd. Studente bør være med på dette fordi de er viktige for fremtiden og hvordan den skal se ut for utenlandske personer. Hvis man endrer deres syn vil man bli kvitt dette problemet mye tidligere enn ellers tror jeg.I: - Dette er dine synspunkter og du har all rett til å ha disse. Jeg skal ikke begi meg ut på en diskusjon angående dette i denne omgang. Vi kan ta det opp ved en senere anledning :)A: Jeg vet dette ikke er et forum men en blogg, men jeg ble mer eller mindre revet med etter å ha lest resterende kommentarer. Ber derfor om unnskyldning hvis jeg på noen måte skulle tråkke noen på tærne...:( Lykke til videre med det gode arbeidet.:)I: Bare kos med engasjement, og jeg er hellig overbevist om at du ikke har tråkket noen på tærne. Vi diskuterer og det er jo gøy, i vertfall synes nå jeg det :)

31.10.2006 @ 12:55
Postet av: Inanna

PS: Asmaan:Har du en nettside eller noe?

31.10.2006 @ 13:10
Postet av: Asmaan

Hei,Takk for resonnerende svar som jeg kan tenke litt på til videre.Har ingen hjemmeside, men mailadressen er alltid tilgjenglig:)Er denne synlig for deg,så er det bare å sende mail.mvhA

01.11.2006 @ 15:30
Postet av: Inanna

Ingen synlig mailadresse her.

01.11.2006 @ 15:40
Postet av: Asmaan

Trodde denne var synlig for deg, but here goes : asmaan@cheerful.com (Jeg er ganske cheerful av meg...hehe)

01.11.2006 @ 15:56
Postet av: Hadik Ali

Hvorfor trues Hansen på livet ?http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=143743Trusselkulturen brer seg. Statsråd Bjarne Håkon Hanssen lever nå omgitt av livvakter. Han kan ikke bevege seg et skritt utenfor husets vegger uten vakter. Om sønnen faller og slår seg utenfor huset, kan han ikke løpe ut for å hjelpe uten å ha vakt med seg. Så alvorlig tar PST truslene.Det er enestående i norsk sammenheng at en statsråd utsettes for så alvorlige trusler. Det skal ikke bare være en, men flere avsendere, skriver VG. Truslene settes i sammenheng med Hanssens arbeid som integreringsminister og sosialminister.24-årsregelen virker etter hensikten, viser dokumentasjon fra DanmarkDet er årets første utgave av ”Tall og fakta 2006 - befolkningsstatistik om utlændinge” , som avdekker at de nye reglene er en suksess. Befolkningsstatistikken viser en halvering i antallet av førstegenerasjonsinnvandrere og etterkommere (andregenerasjon) fra ikke-vestlige land som inngår henteekteskap. I 2001 inngikk 62,7 prosent henteekteskap, men i 2005 var dette tallet falt til 37,9 prosent. I samme periode steg antallet som giftet seg med dansker fra 16 prosent i 2001 til 24 prosent i 2005. Det har også skjedd en økning i andelen førstegenerasjonsinnvandrere og etterkommere som har giftet seg med en annen innvandrer i Danmark, fra 17,3 prosent i 2001 til 29,1 prosent i 2005. ”Udlændingepolitikken virker præcis efter hensigten. Vi har fået styr på indvandringen og fået brudt det mønster, hvor man i generationer primært hentede sin ægtefælle i hjemlandethttp://www.jp.dk/indland/artikel:aid=4036986/Jeg ved godt, at nogle synes, de bliver ramt urimeligt af reglen, men den virker og er nødvendig i disse år. Så længe vi har en udfordring med tvangsægteskaber og integration, bliver der ikke nogen ændringer. Men langt ude i fremtiden håber jeg også, at vi kan sige, at 24-års reglen ikke er nødvendig længere, siger Rikke Hvilshøj i kølvandet på kritik af 24-års reglen fra flere fremtrædende V-politikere.http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2006/10/24/041954.htm?nyhederEr det tilfeldig at Rikke Hvilshøj BLIR TRUET ?http://www.dagbladet.no/magasinet/2005/06/13/434584.htmlATTENTATFORSØKET: Integrasjonsminister Rikke Hvilshøjs bil ble totalt utbrent etter attentatforsøket forrige uke.Foto: REUTERS

Postet av: Inanna

Hei Hadik (er det et pseudonym?).Tragisk at noen får sine liv og handlingsrom innskrenket grunnet sitt arbeide og meninger og sikkert mye annet. Men jeg tror du, på lik linje med flere, ikke helt har fått med deg poenget mitt. Det er de strukturelle forholdene jeg her har prøvd å belyse.

03.12.2006 @ 00:10
Postet av: Tiqui

Liberalist? Javisst skriver også om de ulike reglene for ekteskap på tvers av landegrenser. Bare et tips: http://www.vgb.no/1207/perma/138079/

12.12.2006 @ 13:01
URL: http://tiqui.blogg.no
Postet av:

Hei Tiqui.Takk for tipset. Saumfret bloggen hans - ser ut til å være en meget aktiv type.

13.12.2006 @ 04:32
Postet av: Hadik Ali

Ønsker 21-årsgrense Mer enn 70 prosent mener Bjarne Håkon Hanssen bør innføre en aldersgrense på 21 år ved henteekteskap.I utaktFlere partier har gått mot en slik aldersgrense, både på høyre- og venstresida. Høyre er blant dem som har markert en klar prinsipiell motstand, men dette får støtte fra bare ti prosent av Høyres velgere. Vel 72 prosent av Høyre-velgerne vil innføre en aldersgrense. Blant regjeringspartiene har SV gått i spissen for motstand mot aldersgrense. Også SVs velgere er i utakt med partiets standpunkt, men i mindre grad enn Høyre-velgerne. Av SVs velgere støtter 60 prosent innføring av aldersgrense, mens 20 prosent sier nei og 20 er i tvil.

Postet av: Inanna

Ja, vel - betyr dette at de fleste i dette landet er noen kontrollfreaks og brekende sauer som aldri greier å kvitte seg med belastende arvemateriale fra undertrykkende måter å forholde seg til mennekser på? Frihet er kanskje kun for de som tenker som makthavare som hovedsakelig bare meler sin egen kake; passer på seg selv og sine?

18.01.2007 @ 23:10
Postet av: Inanna

PS: Klassekampen har jeg lite respekt for grunnet redaktøren. En "høyrevridd rødstrømpe" - FYSJ!!!

18.01.2007 @ 23:13
Postet av: Hadik Ali

Opptrer som moralsk politiForstander for Det Islamske Forbundet, Basim Ghozlan, mener Dahl opptrer som moralsk politi ved å si at man må akseptere homofili. - Han setter en munnkurv. Dette er meningsovervåking, og han vil kontrollere holdninger til befolkningen. Det er en menneskerett er å ha meninger, sier Ghozlan til Nettavisen. - Jeg har en mening om homofili, og det må jeg få lov til. Jeg vet at det finnes homofile rundt om i byen, og det er deres sak. Jeg har aldri krevd at de må gjemme seg. De lever sitt liv og jeg lever mitt, sier han. Selv har han ingen homofile venner, og det tror Ghozlan skyldes oppdragelse. - Jeg tror kanskje oppdragelse kan være en årsak. De jeg kjenner har hatt en oppdragelse der menn får være menn, og kvinner får være kvinner. Jeg ville selv aldri godtatt å bli homofil, sier han.En venninne av meg gikk på lærerskolen og fortalte hvordan klassen hennes hadde gått i strupen på en kristen foredragsholder som skulle snakke om kristendommens plass i europeisk kultur. Kritikk mot kristen homofobi og kvinnesyn haglet. En uke senere var den samme klassen på besøk i moskeen på Frogner i Oslo og var overveldet var rikdommen i innholdet av den islamske kulturen og religionen de møtte. Hun kunne ikke huske om det ble stilt noen spørsmål om homofili, men fikk selv stygge blikk av sine klassekamerater da hun spurte om det ikke var litt gammeldags at kvinnene sto adskilt i gudshuset.Hva er det som gjør at de som tradisjonelt har tatt til ordet for kvinnefrigjøring og homofiles rettigheter i beste fall blir stumme som østers i møtet med islam? Hvorfor er man mer redde for å såre muslimer med religionskritikk som man uten å nøle retter mot kristne? Hvorfor blir man kalt islamofob og rasist dersom man stiller disse spørsmålene?Takke meg til høyrevridde rødstrømper framfor homfobe reaksjonære venstrekstremistiske femenister.

Postet av: Inanna

Hei, Du og dine venner kan jo lese hva jeg har å si til dette i følgende innlegg på denne bloggen:http://inanna.blogg.no/040207152821_homofobe_muslimer_oppfordres_til.html

04.02.2007 @ 16:49
Postet av: Monica

HeiOppdaget siden din først nå. Mye spennende lesning. Ditt referat fra spørrerunden var spesielt opplysende - Takk! Må si jeg ble overrasket over Bredals frykt for hvordan kvinner kan bli misbrukt som "rugefabrikker".

05.02.2007 @ 13:49
URL: http://monica-five-aarset.blogspot.com
Postet av: Inanna

Hei Monica.Velkommen :)Lurer faktisk på om hun kanskje prøvde å være populistik. Håper i hvert fall det. Det ville vært ille hvis hun virkelig mener det.

05.02.2007 @ 16:07

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/2478496
Tvangsekteskap: Innlegget man bør få med seg i dag

Temaet er tvangsekteskap, og Inanna har vært på høring. Det er anbefalt lesning.
Er vi i ferd med å la noen vedta denne loven helt uten protester? Jeg har så vidt vært inne på tvangsekteskap i en bisetning her. Liberalisten har skrevet et ......

Beates rasteplass
30.10.2006 @ 13:54
Tvangsekteskap: Innlegget man bør få med seg i dag

Temaet er tvangsekteskap, og Inanna har vært på høring. Det er anbefalt lesning.
Er vi i ferd med å la noen vedta denne loven helt uten protester? Jeg har så vidt vært inne på tvangsekteskap i en bisetning her. Liberalisten har skrevet et ......

Beates rasteplass
30.10.2006 @ 13:54